bridge-to-nowhere

FIXME: write

Leiningen/Boot

[bridge-to-nowhere "1.0.0"]

Clojure CLI/deps.edn

bridge-to-nowhere {:mvn/version "1.0.0"}

Gradle

compile 'bridge-to-nowhere:bridge-to-nowhere:1.0.0'

Maven

<dependency>
  <groupId>bridge-to-nowhere</groupId>
  <artifactId>bridge-to-nowhere</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
</dependency>