fakeit

FIXME: write description

Leiningen/Boot

[fakeit "0.1.0-SNAPSHOT"]

Clojure CLI/deps.edn

fakeit/fakeit {:mvn/version "0.1.0-SNAPSHOT"}

Gradle

implementation("fakeit:fakeit:0.1.0-SNAPSHOT")

Maven

<dependency>
  <groupId>fakeit</groupId>
  <artifactId>fakeit</artifactId>
  <version>0.1.0-SNAPSHOT</version>
</dependency>