io.github.rads/reitit-frontend

Reitit: Clojurescript frontend routing core

Leiningen/Boot

[io.github.rads/reitit-frontend "0.7.0-alpha5-rain1"]

Clojure CLI/deps.edn

io.github.rads/reitit-frontend {:mvn/version "0.7.0-alpha5-rain1"}

Gradle

implementation("io.github.rads:reitit-frontend:0.7.0-alpha5-rain1")

Maven

<dependency>
  <groupId>io.github.rads</groupId>
  <artifactId>reitit-frontend</artifactId>
  <version>0.7.0-alpha5-rain1</version>
</dependency>