io.pithos/pithos

cassandra-backed object storage

Leiningen/Boot

[io.pithos/pithos "0.1.1"]

Clojure CLI/deps.edn

io.pithos/pithos {:mvn/version "0.1.1"}

Gradle

implementation("io.pithos:pithos:0.1.1")

Maven

<dependency>
  <groupId>io.pithos</groupId>
  <artifactId>pithos</artifactId>
  <version>0.1.1</version>
</dependency>