katello.auto

Katello automation

Leiningen/Boot

[katello.auto "1.0.0-SNAPSHOT"]

Clojure CLI/deps.edn

katello.auto/katello.auto {:mvn/version "1.0.0-SNAPSHOT"}

Gradle

implementation("katello.auto:katello.auto:1.0.0-SNAPSHOT")

Maven

<dependency>
  <groupId>katello.auto</groupId>
  <artifactId>katello.auto</artifactId>
  <version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
</dependency>