lein-auto

Leiningen plugin that executes tasks when files are modified

Leiningen/Boot

[lein-auto "0.1.3"]

Clojure CLI/deps.edn

lein-auto {:mvn/version "0.1.3"}

Gradle

compile 'lein-auto:lein-auto:0.1.3'

Maven

<dependency>
  <groupId>lein-auto</groupId>
  <artifactId>lein-auto</artifactId>
  <version>0.1.3</version>
</dependency>