lein-xml

Too many parentheses? No problem!

Leiningen/Boot

[lein-xml "1.0.0"]

Clojure CLI/deps.edn

lein-xml {:mvn/version "1.0.0"}

Gradle

compile 'lein-xml:lein-xml:1.0.0'

Maven

<dependency>
  <groupId>lein-xml</groupId>
  <artifactId>lein-xml</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
</dependency>