net.b12n/swiza-sh

swiza-sh interact with shell from Clojure

Leiningen/Boot

[net.b12n/swiza-sh "0.1.3"]

Clojure CLI/deps.edn

net.b12n/swiza-sh {:mvn/version "0.1.3"}

Gradle

compile 'net.b12n:swiza-sh:0.1.3'

Maven

<dependency>
  <groupId>net.b12n</groupId>
  <artifactId>swiza-sh</artifactId>
  <version>0.1.3</version>
</dependency>