onaio/milia

The ona.io Clojure Web API Client.

Leiningen/Boot

[onaio/milia "0.3.57"]

Clojure CLI/deps.edn

onaio/milia {:mvn/version "0.3.57"}

Gradle

compile 'onaio:milia:0.3.57'

Maven

<dependency>
  <groupId>onaio</groupId>
  <artifactId>milia</artifactId>
  <version>0.3.57</version>
</dependency>