org.dunaj/dunaj

Dunaj - An alternative core API for Clojure.

Leiningen/Boot

[org.dunaj/dunaj "0.7.0"]

Clojure CLI/deps.edn

org.dunaj/dunaj {:mvn/version "0.7.0"}

Gradle

implementation("org.dunaj:dunaj:0.7.0")

Maven

<dependency>
  <groupId>org.dunaj</groupId>
  <artifactId>dunaj</artifactId>
  <version>0.7.0</version>
</dependency>