samsara/samsara-client

Clojure SDK for Samsara

Leiningen/Boot

[samsara/samsara-client "0.1.0-beta"]

Clojure CLI/deps.edn

samsara/samsara-client {:mvn/version "0.1.0-beta"}

Gradle

implementation("samsara:samsara-client:0.1.0-beta")

Maven

<dependency>
  <groupId>samsara</groupId>
  <artifactId>samsara-client</artifactId>
  <version>0.1.0-beta</version>
</dependency>