twilio-api

Clojure wrapper for Twillio

Leiningen/Boot

[twilio-api "0.1.0-SNAPSHOT"]

Clojure CLI/deps.edn

twilio-api/twilio-api {:mvn/version "0.1.0-SNAPSHOT"}

Gradle

implementation("twilio-api:twilio-api:0.1.0-SNAPSHOT")

Maven

<dependency>
  <groupId>twilio-api</groupId>
  <artifactId>twilio-api</artifactId>
  <version>0.1.0-SNAPSHOT</version>
</dependency>