lein-aws-api-gateway

A leiningen plugin that helps with AWS API Gateway

Leiningen/Boot

[lein-aws-api-gateway "1.10.68-1"]

Clojure CLI/deps.edn

lein-aws-api-gateway/lein-aws-api-gateway {:mvn/version "1.10.68-1"}

Gradle

implementation("lein-aws-api-gateway:lein-aws-api-gateway:1.10.68-1")

Maven

<dependency>
  <groupId>lein-aws-api-gateway</groupId>
  <artifactId>lein-aws-api-gateway</artifactId>
  <version>1.10.68-1</version>
</dependency>