marshallbrekka/clj-webdriver

Clojure API for Selenium-WebDriver

Leiningen/Boot

[marshallbrekka/clj-webdriver "0.6.4-SNAPSHOT8"]

Clojure CLI/deps.edn

marshallbrekka/clj-webdriver {:mvn/version "0.6.4-SNAPSHOT8"}

Gradle

implementation("marshallbrekka:clj-webdriver:0.6.4-SNAPSHOT8")

Maven

<dependency>
  <groupId>marshallbrekka</groupId>
  <artifactId>clj-webdriver</artifactId>
  <version>0.6.4-SNAPSHOT8</version>
</dependency>